Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż PowiatWodzisławski wystąpił o przyznanie środków PFRON na realizację programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Dokumenty programowe

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/


WAŻNE !!! Wnioski będzie można składać w elektronicznym systemie obsługi wsparcia SOW finansowanego ze środków PFRON. ( https://sow.pfron.org.pl )


Beneficjenci

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, ale Wnioskodawca porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, należy przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego przez osobę, której dotyczy wniosek. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

  1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczanie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
  2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m 2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

SAM