Informacja nt projektu


Informacja na temat projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 01.04.2019r.–29.01.2022r.  jest realizatorem projektu pn.:
 „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług opiekuńczych – konkurs
Wartość projektu: 1 663 264,54 zł

W Radlinie przy ulicy Orkana 23 funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy docelowo dla 45 osób zagrożonych wykluczeniem, starszych, niepełnosprawnych- głównie seniorów z terenu powiatu wodzisławskiego. Wsparcie realizowane jest poprzez organizację różnych zajęć fizycznych i usprawniając- poznawczych, pozwalających Uczestnikom lepiej funkcjonować w życiu codziennym. Czynności wspierająco-aktywizujące prowadzone są w ramach zajęć terapii zajęciowej z wykorzystaniem różnych metod i technik, począwszy od arteterapii, rehabilitacji, po socjoterapię.

W ramach socjoterapii Uczestnicy nawiązali też współpracę z młodzieżą tutejszej szkoły, która pomogła przy wspólnym grillowaniu, wzięli udział w koncercie integracyjnym "Most", organizowanym przez Stowarzyszenie "Przystań" w Radlinie, zaś w ramach biblioterapii odwiedzili Bibliotekę Miejską, przygotowując się do Narodowego Czytania we wrześnie br. oraz czynnie uczestnicząc w głośnym czytaniu na zajęciach. Chętnie też uczestniczą
w zajęciach z muzykoterapii, śpiewając znane utwory, kinezyterapii, ćwicząc codziennie, choreoterapii, poznając proste kroki taneczne czy w indywidualnych zajęciach komputerowych.

Inne techniki np. z zakresu ergoterapii lub estetoterapii są wprowadzane w zależności od potrzeb i możliwości Uczestników. Wszystkie formy pracy są formami rekreacyjnymi, edukacyjnymi i korekcyjnymi, których celem jest oddziaływanie na różne sfery życia Uczestników projektu, w tym na:
    • usprawnienie funkcjonowania w życiu codziennym
    • poprawę zaradności osobistej, samodzielności i aktywności
    • kształtowanie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
    • rozwój kreatywności poprzez urzeczywistnianie swoich pomysłów
    • aktywizację ruchową
    • łamanie barier międzypokoleniowych
    • rozwój procesów poznawczych
    • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
    • integrację z otoczeniem i lokalnym środowiskiem
    • radzenie sobie z emocjami
    • wzrost poczucia własnej wartości
    • inne, wynikające z bieżących potrzeb i uwarunkowań
Systematycznie też psycholog prowadzi spotkania indywidualne lub terapię grupowąz uczestnikami.
Na terenie powiatu funkcjonuje sieć wsparcia środowiskowego , w ramach której mentor środowiskowy oraz przedstawiciele gmin czynią starania, aby uczestnicy projektu mogli brać udział w wydarzeniach środowiskowych oraz uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej.

Bardzo dużym zainteresowanie cieszy się realizacja zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartego systemem teleopieki. Z tej formy głównie korzystają seniorzy oraz osoby narażone na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku – 36 osób. Dzięki zamontowanym w ich mieszkaniach nowoczesnym urządzeniom do teleopieki (nadajnik oraz opaska z przyciskiem ratunkowym), osoby te czują się bezpieczniej. Każdy uczestnik ma również swojego opiekuna, który wspiera go w czynnościach życia codziennego. Oprócz tego teleoperatorzy i psychologowie z Centrum Teleopieki utrzymują stały kontakt z podopiecznymi  prowadząc rozmowy wspierające, a uczestnicy monitorowani są przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego