Ogłoszenie o naborze grudzień 2020

 


Ogłoszenie o naborze osób na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych
osobom niesamodzielnym w ramach Projektu
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem !” realizowanego w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18
 
Termin składania ofert - do dnia 18-12-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Biuro Projektu „Pokonajmy samotność-Cieszmy się życiem!”
44-310 Radlin
ul. Władysława Orkana 23
 
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.12.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina fizycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Koczy
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4558304 wew.36

Opis oferty:

1) Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest: świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych (dalej: usługi) osobom niesamodzielnym w ramach projektu. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania do projektu osoby niesamodzielnej w okolicy zamieszkania opiekuna oraz wyrażenia zgody na opiekę przez osobę niesamodzielną lub jej opiekuna faktycznego na świadczenie usług opiekuńczych. Wykonawca składając ofertę zgłasza gotowość do rozpoczęcia świadczenia usług. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy z Wykonawcą. Rozpoczęcie świadczenia usług rozpoczyna się po podpisaniu trójstronnego kontraktu pomiędzy Zamawiającym, osobą niesamodzielną i Wykonawcą. Ostatecznej kwalifikacji osoby niesamodzielnej do projektu oraz przydzielenie jej do danego opiekuna/Wykonawcy dokonuje Zamawiający. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

2) Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

1. Pomoc w czynnościach związanych z dostarczaniem produktów żywnościowych;
2. Pomoc w zakupach przy udziale uczestnika/ON (opiekun pomaga nieść zakupy do 5kg);
3. Organizacja pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
4. Pomoc w czynnościach dotyczących prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych;
5. Pomoc przy przemieszczaniu się , towarzyszenie na spacerach;
6. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla tej osoby oraz czynności wspomagające jej uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej;
7. Czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego;
8. Pomoc w korzystaniu z urządzeń teleinformatycznych;
9. Informowanie osób wskazanych przez PCPR oraz rodziny osoby objętej usługami opiekuńczymi o wszystkich zdarzeniach zdrowotnych dotyczących tej osoby;
10. Dokumentowanie w formie papierowej organizowania i świadczenia usług opiekuńczych: „Indywidualna Karta Opieki”.

3) Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej.

Miejsce realizacji zamówienia
Powiat Wodzisławski

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2021 do końca października 2021 r. Ilość godzin w miesiącu przypadająca na jednego podopiecznego wynosi 20 godzin.

Wymagania: Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi op. zostanie kandydat/tka, który/a odbędzie 8-godz. przygotowanie z zakresu realizacji usługi zorganizowane przez Zamawiającego.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PLIKI DO POBRANIA

Formularz_oferty