EFS kolor poziom rgb 800x78 px

Informacja na temat projektu- luty  2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 01.04.2019 r. – 29.01.2022 r.  jest realizatorem projektu
pn.: „Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług opiekuńczych – konkurs


Wartość projektu: 1 663 264,54 zł

W Radlinie przy ulicy Orkana 23 funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem, starszych, niepełnosprawnych z terenu powiatu wodzisławskiego. W związku z istniejącą pandemią w październiku 2020 roku zostało wstrzymane wsparcie w formie stacjonarnej. Wprowadzono elektroniczne metody kontaktowania się w ramach zajęć terapii psychologicznej oraz porad udzielanych przez opiekunki zatrudnione w DDP. Zostały uruchomione połączenia internetowe na platformie Google pozwalające organizować spotkania z sześcioma a nawet dziewięcioma uczestnikami projektu. Miały one na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w czasie pandemii, dbanie o higienę i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w domu i poza nim, a także wspieranie aktywności fizycznej oraz przestrzeganie prawidłowej diety. Uczestnicy, wspierani przez opiekunów, przygotowywali w domu prace plastyczne dzięki nabytym wcześniej umiejętnościom. Opiekunowie natomiast przygotowali dla uczestników prezenty świąteczne. Od stycznia br. pojedyncze osoby były zapraszane do DDP w celu udzielenia im wsparcia terapeutycznego i psychologicznego. Pracownicy DDP pomagają uczestnikom w rejestracji na szczepienia przeciw Covid 19.Obecnie w zajęciach DDP uczestniczy codziennie kilka osób z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Przywrócono serwowanie posiłków cateringowych oraz dowóz i odwóz uczestników. Bardzo dużym zainteresowanie cieszy się realizacja zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartego systemem teleopieki. Z tej formy głównie korzystają seniorzy oraz osoby narażone na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Dzięki zamontowanym w ich mieszkaniach nowoczesnym urządzeniom do teleopieki (nadajnik oraz opaska z przyciskiem ratunkowym), osoby te czują się bezpieczniej. Opieka jest realizowana przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia( także w niedziele i święta). Każdy uczestnik ma również swojego opiekuna, który wspiera go w czynnościach życia codziennego. W okresie pandemii zostały ograniczone dłuższe wizyty domowe, ale prowadzone było wsparcie telefoniczne, załatwianie spraw urzędowych, medycznych, zakupów, itp. Oprócz tego teleoperatorzy i psychologowie z Centrum Teleopieki utrzymują stały kontakt z podopiecznymi  prowadząc rozmowy wspierające. Opiekunowie sąsiedzcy pomagają w rejestracji na szczepienia i organizują w tym celu transport dla niektórych uczestników. Wszyscy pracownicy projektu dbają o to, aby podopieczni w tym trudnym czasie mieli poczucie bezpieczeństwa i opieki, nie odczuwali lęku, samotności i wyizolowania.

Zajecia w Dziennym Domu PomocyUrzdzenie do teleopieki I