Sekcja wsparcia rodzin poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej


Sekcja Wsparcia Rodzin funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i mieści się na II piętrze w budynku Centrum przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim .
Sekcja Wsparcia Rodzin realizuje swoje zadania poprzez zespoły:
1. zespół pieczy zastępczej,
2. zespół ds. świadczeń ,

I. Zadania zespołu pieczy zastępczej:

 • podejmowania działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • badanie warunków umożliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • okresowe wizytowanie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w celu badania stopnia wywiązywania się tych rodzin z pełnionej funkcji,
 • współpraca z ośrodkami adopcyjnymi,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • kierowanie do odpowiednich specjalistów w celu wsparcia psychologicznego lub objęcia terapia rodzinną osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci pozostające pod ich opieką,
 • organizowanie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • nadzór nad mieszkaniami chronionymi,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego.

Kadrę zespołu pieczy zastępczej stanowią:
a) psycholog,
b) pedagodzy,
c) pracownik socjalny,
d) koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej ( zatrudnieni w ramach umów cywilno - prawnych lub zadaniowego czasu pracy),
e) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zawieranych z powiatowym urzędem pracy o organizację zatrudnienia.

II. Zadania zespołu ds. świadczeń:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnych określających:
  a) wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
  b) wysokość odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
  c) przyznania lub odmowy świadczeń pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom prowadzącym rodzinny domom dziecka,
 • prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • przygotowywanie porozumień z gminami lub powiatami w zakresie przyznawania świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Kadrę zespołu świadczeń stanowią:
a) główny specjalista,
b) inspektorzy,
c) pomoc administracyjna .