Od dnia 1 czerwca 2021 roku na każde umieszczone dziecko, wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka ulega zwiększeniu i wynosi:

1) świadczenia obligatoryjne

– 746,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
– 1.131,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227,00 zł miesięcznie.

2) Świadczenia fakultatywne:

- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
- świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych - jednorazowo

Tutaj znajdziesz wnioski o świadczenia dla rodziny zastępczej:

Druki do pobrania

500.jpg300.jpg