Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
Obszary wsparcia oraz adresaci programu wstecz

Moduł I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
I ZAWODOWĄ


Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 5.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 2.100 zł Kurs i egzamin 1.500 zł Pozostałe koszty 600 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 25% ceny brutto

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8.000 zł
- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł
- Nie jest wymagany wkład własny
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie do 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł,
- Nie jest wymagany wkład własny

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego opinią eksperta PFRON
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- maksymalna kwota dofinansowania po amputacji w:
zakresie ręki 9.000 zł,
przedramienia 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26.000 zł,
na poziomie podudzia 14.000 zł,
na wysokości uda/także staw kolanowy/ 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego opinią eksperta PFRON - minimalny wkład własny: 10% ceny brutto

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
- maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 2.400 zł w ciągu roku-tytułem kosztów opieki nad osobą zależną
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto

Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
- maksymalne dofinansowanie
opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4.000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - maksymalnie 1.000 zł

- udział własny wnioskodawcy:
15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego)
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Program jest finansowany ze środków PFRONProjektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl