Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-12-07
„UWAGA”

„UWAGA”

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH W 2018 R.


1. Wnioski przyjmowane będą od 02.01.2018 r. od godziny 7.30
2. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski:

  • uzupełniony wniosek zawierający niezbędne podpisy na wniosku oraz oświadczeniu (załącznik nr 2), jeśli dotyczy wypełnić załącznik nr 1;
  • kserokopia orzeczenia – oryginał do wglądu;
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej, pieczątka i podpis lekarza, uzupełnione dane osobowe, jeśli dotyczy, uzupełnione uzasadnienie dotyczące obecności opiekuna na turnusie – np. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w higienie osobistej, pomoc przy noszeniu bagażu itp.);
  • dokument potwierdzający wysokość dochodu netto dla każdego pełnoletniego członka wspólnego gospodarstwa domowego za 3 ostatnie miesiące (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu renty lub emerytury);
  • jeśli dotyczy, w przypadku osoby w wieku 16-24 lata uczącej się i nie pracującej zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej
  • jeśli dotyczy, kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu – oryginał do wglądu.
3. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załączoną kartą oceny wniosku.
4. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 75.
5. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów.
6. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów decyduje data wpływu wniosku.


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KARTA OCENY WNIOSKU:

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY


2017-12-05
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego:
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11,
działających w ramach realizacji projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty


2017-11-30
DEINSTYTUCJONALIZACJA


Powiat Wodzisławski został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma przyczynić się do zmian w systemie pieczy zastępczej – tak, by, zgodnie z zapisami prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

Stworzone w projekcie narzędzie badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do  procesu deinstytucjonalizacji.

Projekt "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach", realizowany jest od 1 października 2016 do 31 maja 2018, przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja).  Realizatorom projektu zależy, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.
W ramach pilotażu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zawitali (28-29.11.2017 r.) reprezentanci realizatorów projektu. W realizacji działań pilotażowych, obok Dyrektora i Zastępcy Dyrektora PCPR w Wodzisławiu Śląskim, kierowników, Dyrektorów i pracowników ośrodków pomocy społecznej, uczestniczył też przedstawiciel władz powiatu Pani Janina Chlebik -Turek – etatowy członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Pierwszym elementem działania w ramach pilotażu było przeprowadzenie wywiadu grupowego z przedstawicielami rodzin zastępczych nt. potrzeb, problemów i zasobów pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim.

Kolejnym działaniem w ramach pilotażu była prezentacja naukowa narzędzia oraz prezentacja merytoryczna. W jej wyniku została wywołana dyskusja o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim. Uczestnicy spotkania wskazywali uwarunkowania lokalne i ogólnopolskie mające wpływ na deinstytucjonalizację oraz na problemy związane z jej wprowadzaniem. Podkreślano, że decyzje w zakresie odchodzenia od pieczy instytucjonalnej na rzecz pieczy rodzinnej nie leżą tylko po stronie powiatu. Proponowano i omawiano konkretne rozwiązania mogące usprawnić deinstytucjonalizację i podnieść kompetencje rodzin zastępczych. Wskazano też, że konieczne jest utrzymanie pieczy instytucjonalnej jako ważnego ogniwa uzupełniającego system rodzinnej pieczy zastępczej.2017-11-30
Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej

Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej

W dniu 27.11.2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyło się szkolenie zatytułowane: „Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej”. Adresatami szkolenia byli asystenci rodziny i pracownicy socjalni, a także kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego, jak i wszyscy zatrudnieni  w jednostkach pomocy społecznej, zainteresowani pomocą dziecku i rodzinie. Szkolenie miało na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat głównych obszarów współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodziny zastępczej w systemie wspierania rodziny w Powiecie Wodzisławskim.

2017-11-30
Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki

W poniedziałek (27.11.2017) odbyła się IV konferencja organizowana przez Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek pt. „Systemowe możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością – dobre praktyki”. Tematem tegorocznej konferencji były zagadnienia związane z przełamywaniem stereotypów dotyczących domów pomocy społecznej. Konferencja skierowana była do osób niepełnosprawnych, ich rodziców oraz pracowników różnych służb społecznych. Prelegentami byli dyrektorzy domów pomocy społecznej prowadzonych przez katowicką Caritas, którzy pokazali te placówki jako miejsca nie tylko opieki ale przede wszystkim pełne możliwości rozwoju, aktywizacji i szczęśliwego życia, które może być takie nawet w trudnej sytuacji życiowej. Prelegentem konferencji była także Pani Karolina Końka - kierownik sekcji rehabilitacji wodzisławskiego PCPR-u która mówiła o prawnych aspektach zdobycia miejsca w domach pomocy społecznej.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim którzy wzięli udział w konferencji, osobom zaangażowanym a także Gminie Mszana która wsparła ją finansowo w ramach projektu realizowanego wspólnie z caritas.2017-11-27
BIAŁA WSTĄŻKAPo raz kolejny Powiat Wodzisławski aktywnie włączył się w organizuję kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy BIAŁA WSTĄŻKA.

To największa na świecie, prowadzona w 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, kiedy to 100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będ sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc.

Z kart historii...

Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal były aktywistkami politycznymi i symbolem oporu Dominikany przeciwko dyktaturze Trujillo. Były często aresztowane za swą działalność w obronie demokracji i praworządności. 25 listopada 1960 roku siostry Mirabal zostały zamordowane przez tajną policję w pobliżu Rufino de la Cruz, dokąd przyjechały by odwiedzić swych aresztowanych mężów. Zbrodnia ta poruszyła cały naród i przyśpieszyła upadek dyktatury Trujillo. Dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

6 grudnia 1989 roku 25 – letni mężczyzna Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne. Zanim popełnił samobójstwo zostawił list w którym zamieścił listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet.

I tak dzień 25 listopada został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

a

6 grudnia został ogłoszony przez Rząd Kanady w 1991 roku Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet.

W naszym powiecie realizatorami Kampanii są: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowa Komenda Policji w Wodzisławiu Śl., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.

W tym roku w realizację działań w ramach kampanii włączyły się szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne. Uczniowie brali udział w konkursie na hasło kampanii oraz scenki rodzajowej, prezentującej postawę świadka w sytuacji kryzysu wywołanej przemocą w rodzinie, zaniedbaniem, czy doświadczeniem dyskryminacji.

Założenia kampanii oraz realizowane działania wpisują się w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2016-2020.

Kampanię Białej Wstążki objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Wodzisławskiego Pan Ireneusz Serwotka.

Jednym z działań w ramach kampanii jest uruchomienie dodatkowego punktu konsultacyjnego w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30. Od 27 listopada będzie można skorzystać m.in. z dodatkowych dyżurów pedagogów, psychologów, policjantów i pracowników socjalnych.

W ramach Klubu dyskusyjnego „Oko w oko” podopieczni Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl. spotkają się z psychologiem, który na co dzień pracuje w ZK w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej młodzież oraz pracownicy placówek i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w lekcjach samoobrony, które poprowadzili wodzisławscy policjanci. Kadra ośrodków wspólnie z młodzieżą wzięła ponadto udział w zajęciach z zakresu profilaktyki antynarkotykowej, podczas których mieli okazję zapoznać się m.in. z najnowszymi metodami wykrywania substancji psychoaktywnych.

W ramach kampanii zorganizowane zostaną też rozgrywki sportowe. Czwartego grudnia, w sali gimnastycznej SP nr 1 w Wodzisławiu Śl., pomiędzy drużyną złożoną z wychowanków obu placówek opiekuńczych a funkcjonariuszami wodzisławskiej komendy policji zostanie rozegrany mecz piłkarskich. Ma to być potwierdzenie, że sport można uprawiać bez agresji i niezdrowej rywalizacji.

Symboliczne uroczyste zakończenie „Białej Wstążki” w powiecie wodzisławskim nastąpi w auli SP nr 1, gdzie odbędzie się konferencja. Wcześniej odbędzie się marsz „PO MOC”, który wyruszy z parkingu sprzed budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Podczas przemarszu organizatorzy będą wręczać kobietom kwiaty na znak sprzeciwu wobec przemocy, szczególnie przemocy stosowanej wobec kobiet.

Biała wstążka, symbolizująca sprzeciw wobec przemocy zostanie wpięta w klapy ubrań każdego, kto w tym dniu będzie się solidaryzował z tą ideą.2017-11-20
Zakończenie kolejnej edycji szkolenia

Zakończenie kolejnej edycji szkolenia dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

W dniu 28 października 2017r. zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej organizowane od dnia 2 września 2017 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy w Wodzisławiu Śląskim – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Celem szkolenia było przygotowanie do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie umiejętności wzmacniania i wspierania dziecka.
2017-11-20
21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Przypadający w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom służb społecznych Powiatu Wodzisławskiego podziękowań za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia profesjonalnej pomocy. Niech każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z drugim człowiekiem, przynosi poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz jest źródłem motywacji do dalszej pracy.
Dziękujemy za wyrozumiałość, wrażliwość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Dyrekcja
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2017-11-14
TO JA 2017

W dniu 08.11.2017 roku odbyło się przedsięwzięcie kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach pt. "Festiwal Twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych TO JA 2017", w którym brali udział m.in. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. oraz pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl