Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2016-12-07
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r.


Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

Projekt realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia wsparcia środowiskowego dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i Osiedla Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie w okresie 01.02.2017 r. - 30.11.2018 r., w zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, której zapis art. 15 ust 5 i 6 stanowi iż pomoc społeczna polega w szczególności na: 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 kwietnia 2016 punkt 6.2.18 ppkt d.

Szczegóły w ogłoszeniu – (pobierz)
Wzór oferty wykonania zadania publicznego – (pobierz)
Instrukcja wypełnienia oferty – (pobierz)


2016-11-29
Nabór do projektu „Lepsze Jutro”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o naborze do projektu pn. „Lepsze Jutro”, który rozpocznie się 01.12.2016r., a zakończy 28.02.2017r. Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, kobiety w wieku 50+, a także wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rozpoczynający proces usamodzielniania do udziału w projekcie „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt „Lepsze Jutro” m.in. oferuje zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, wyrobienie książeczki zdrowia, warsztaty rozwijające zainteresowanie oraz kurs zawodowy. Osoby chętne zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30, Wodzisław Śląski, pokój nr 1 lub 13.

2016-11-19
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przypadający w dniu 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom służb społecznych Powiatu Wodzisławskiego podziękowań za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia profesjonalnej pomocy potrzebującym.
Życzę aby pomoc drugiemu człowiekowi dawała Państwu spełnienie i satysfakcję z pracy.

Irena Obiegły
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
ŻYCZENIA STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO


2016-10-21
Uwaga Studenci Moduł II – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:

do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,

do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,

do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),

do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),

uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:

a) pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,

b) druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Program jest finansowany ze środków PFRON
2016-10-17
Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje kandydatów na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertąJesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl