Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-04-28
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” "

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PIEKARNIA ŚMIETANA SP.J., ul. Mariacka 32, 44-310 Radlin


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-04-19
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę koordynatora projektu p.n. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” "

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Marek Koczy, ul. Ks. Skargi 30, 44-273 Rybnik


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-04-15
ALLELUJA Zmartwychwstanie Pańskie

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość …Z najlepszymi życzeniami
Dyrekcja oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2017-04-12
Informacja o braku złożonych ofert

Wodzisław Śląski, dnia 12.04.2017 r. Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 31 marca 2017 r. - na dostawę programów usprawniających pamięć, koncentrację, uwagę oraz wspomagających przy organizacji ćwiczeń ruchowych - na wyposażenie 3 Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, na potrzeby projektu pn. „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”, nie wpłynęła żadna oferta.

2017-04-10
Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia materiałów szkoleniowych

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie materiałów szkoleniowych tj. teczek na materiały szkoleniowe formatu A4 wraz z notatnikiem i długopisem oraz pendrive'ów dla 68 uczestników/uczestniczek projektu "Lepsze Jutro".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta wykonawcy


2017-04-10
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia zajęć z równości szans

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć o tematyce "Równość szans kobiet i mężczyzn" dla 68 uczestników/uczestniczek projektu "Lepsze Jutro".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy usługi


2017-04-10
Zapytanie ofertowe dot. indywidualnego doradztwa zawodowego

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 68 uczestników/uczestniczek projektu "Lepsze Jutro".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Oferta wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy usługi


2017-04-06
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na dostawę apteczek pierwszej pomocy do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego: w Wodzisławiu Śląskim ul. Szkolna 1, w Radlinie ul. Orkana 23, w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 11 w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

BOXMET MEDICAL sp. z o.o.Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce


Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-04-05
Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków ze środków PFRON

Z uwagi na znaczny niedobór środków jakie otrzymał Powiat Wodzisławski w 2017 roku ze środków PFRON wprowadzone zostały "Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków w celu udzielenia dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań dofinansowanych ze środków PFRON dot. rehabilitacji społecznej w 2017 roku".

Zasady zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl.

W ramach poszczególnych zadań przyjęto następujące zasady:

I. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON ocena wniosków o dofinansowanie niniejszego zadania oparta będzie na systemie punktowym. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 80. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów decyduje data wpływu wniosku. Karta oceny wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzeniem Ministra Pracy i |Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694 ze zm.) obniża się wysokość kwoty dofinansowania o 20%. Dofinansowanie wynosić będzie kolejno:

1) I grupa 30%- 1.013 zł
2) II grupa 27%- 911 zł
3) III grupa 25%- 844 zł
4) opiekun/ ZPCH- 675 zł

II. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania udziela się do 80% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków.

III. Likwidacja barier architektonicznych:

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostały zakwalifikowane osoby, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz poruszają się na wózku inwalidzkim, które wcześniej nigdy nie otrzymały dofinansowania w ramach niniejszego zadania. Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych ustala się do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 10.000,00 zł.

IV. Likwidacja barier technicznych:

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostały zakwalifikowane osoby starające się o dofinansowanie do łóżka pielęgnacyjnego. Pod uwaga będzie również brany fakt, czy osoba korzystała z dofinansowania w ramach niniejszego zadania. Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych będzie ustalona na podstawie wysokości dochodu:

1) od 0 do 702 zł – 90%
2) od 702,01 zł do 1.199,99 zł – 80%
3) od 1.200,00 do 2.000,00 zł – 70%
4) od 2.000,01 zł powyżej – 60%
Jednocześnie przyjmuje się, iż kwota dofinansowania nie może przekroczyć 5.000,00 zł.

V. Likwidacja barier w komunikowaniu się:

Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON w bieżącym roku ustala się, iż wnioski w ramach w/w zadania nie będą dofinansowane. Powyższe uzasadnia fakt, iż w 2017 roku w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” możliwe jest dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, o które mogą się ubiegać osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

VI. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego:

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowanie w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostały zakwalifikowane osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaś procent przyznanego dofinansowanie to max 50% kosztów realizacji zadania.

W przypadku rozpatrywania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się stosowana będzie karta oceny wniosku, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

Ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych, sprzętu rehabilitacyjnego należy do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w oparciu o opinię Komisji powołanej w celu oceny wniosków złożonych w ramach niniejszych zadań.

Załącznik nr 1 Karta oceny wniosku o uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym

Załącznik nr 2 Karta oceny wniosku bariery


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl