Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-01-17
Środowiskowy Interfejs Pomocowy

Zapytanie ofertowe - Usługa Koordynatora projektu w powiecie wodzisławskim - Środowiskowy Interfejs Pomocowy
kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią zapytania


2017-01-17
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


2017-01-16
Rekrutacja - Środowiskowy Interfejs Pomocowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłe osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne oraz osoby samotne do skorzystania nieodpłatnie
z oferowanego wsparcia w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy", realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu oferowane będą następujące nieodpłatnie usługi:
 • telepomocy – możliwość wezwania pomocy w chwilach nagłego zagrożenia życia, powiadomienia bliskich, monitorowanie podopiecznego poprzez kontakt i elektroniczny
  z Centrum Operacyjnym obsługującym system;
 • zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe)
  w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach;
 • pomocy udzielanej przez środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Kwalifikowani kandydaci na uczestników:
 • zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore,
 • osoby niesamodzielne-mieszkające samotnie
  z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
  codziennego – powyżej 65 roku życia.
Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji – dostępnego do odbioru osobistego w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 i do pobrania na stronach internetowych gmin, Powiatu Wodzisławskiego, PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Formularze zgłoszeniowe składać należy do 27 stycznia 2017 r. osobiście w sekretariacie PCPR
w Wodzisławiu Śl. lub listownie do 25 stycznia 2017 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy interfejs Pomocowy"
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Rekrutacji
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


2017-01-11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia wsparcia środowiskowego dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i Osiedla Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie w okresie 01.03.2017 r. – 31.12.2018 r., w zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, której zapis art. 15 ust 5 i 6 stanowi iż pomoc społeczna polega w szczególności na: 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 kwietnia 2016 punkt 6.2.18 ppkt d.

Projekt realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16

Szczegóły w ogłoszeniu - (pobierz pdf)

Wzór oferty wykonania zadania publicznego – (pobierz pdf)

Instrukcja wypełnienia oferty – (pobierz pdf)


2017-01-05
Informacja o braku wyboru oferty

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2016 r. "Usługa psychologa w miejscowości Wodzisław Śląski" w projekcie "Środowiskowy interfejs Pomocowy" nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze oferenta

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro

"Usługa Koordynatora Centrum Operacyjnego w miejscowości Wodzisław Śląski"
w projekcie "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez p. Donatę Malińską

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl