Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-04-13
Oddział Śląski PFRON przesyła informację z Biura Funduszu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i wraz z pozostałymi partnerami którymi są Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje ciekawy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL.

Został on przyjęty do finansowania w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia i prowadzone w ramach tego zadania badania ankietowe, dlatego zwracam się z ogromną prośbą o upowszechnienie i przekazanie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ZAZ i ZPCH z Państwa terenu z którymi Państwo współpracują, prośby o wypełnienie ankiet dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na dogłębniejsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej przesyłam linki do Ankiet - Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu

Ankieta dla Pracodawców
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1


2018-03-29
Bezpłatne konsultacje doradzców podatkowych
2018-03-29
WESOŁEGO ALLELUJA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim2018-03-26
Wielkanocne spotkanieW dniu 22 marca br. dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyły w Warsztatach Wielkanocnych, zorganizowanych przez Wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Było wspólne malowanie pisanek i robienie kartek wielkanocnych.

Każde spotkanie z Wolontariuszami, przynosi ogromną radość podopiecznym rodzin zastępczych, za co serdecznie w imieniu dzieci dziękujemy.


2018-03-15
Każde dziecko powinno mieć dom

Każde dziecko powinno mieć dom

Jagoda, Krysia, Marcel i wiele innych dzieci czeka na miłość, bo prawdziwi rodzice nie byli w stanie im jej dać. Prawdziwy dom odnaleźli w rodzinach zastępczych, ale tych wciąż brakuje.

Dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej nie trzeba długo szukać - wystarczy rozejrzeć się wokoło. Ciężki bagaż doświadczeń, który otrzymują od swoich rodziców, towarzyszy im przez całe życie.

Pomocą w rozwiązaniu problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe środowisko rodzinne, w którym każde życie jest przyjmowane, akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane czcią i troskliwą opieką.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek
- podzielić się miłością. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Rodzice zastępczy dają bezpieczeństwo i wsparcie. Największą nagrodą dla nich jest uśmiech dziecka.

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego 260 dzieci znalazło swój dom w 165 rodzinach zastępczych.

Od kandydatów na rodziców zastępczych wymaga się nie tylko wielkiego serca, ale też predyspozycji osobowościowych. Bo każdego dnia trzeba mierzyć się z traumą, której dzieci doznały w rodzinnym domu. Zdarza się, że dzieci nie potrafią się odnaleźć w nowej jakże dla nich trudnej sytuacji. Nie potrafią zaakceptować, gdy nagle ktoś je kontroluje. Bo wcześniej robiły, co chciały. Bo tylko miłość może odmienić ich cały świat.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Niestety czasami rodzice nie mogą z różnych powodów lub nie potrafią zająć się własnymi dziećmi i w takiej sytuacji, szansą na bezpieczne i spokojne dzieciństwo jest właśnie rodzina zastępcza. W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej, rodzinnej atmosferze i prawidłowy rozwój. Otoczone troskliwą opieką i miłością, po jakimś czasie zaczynają się otwierać i nabierają ufności. Widać, że się zmieniają, stają się coraz bardziej radosne i szczęśliwe.

Rodzinnymi formami pieczy zastępczej są:

  • rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka
  • rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie)
  • rodzina zawodowa - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem.
  • rodzinny dom dziecka – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci.


Wszystkich Państwa, którzy chcecie ofiarować swoje serce i przyjąć do swej rodziny dzieci
pozbawione opieki własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami
Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Wałowej 30 ( II piętro),
tel. 32 455 60 59.
2018-03-12
Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pragniemy poinformować, że od grudnia 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zostało otwarte Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia osobom w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy w ich miejscu zamieszkania.

W Centrum istnieje możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 z psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem bądź konsultacji za pomocą skrzynki mailowej: porady@liniawsparcia.pl .

Szczegółowe informacje o adresach placówek na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów można zaleźć na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl .2018-03-09
Mieszkania chronione szansą na lepsze życie

Społeczne oraz ekonomiczne usamodzielnianie w ramach projektu
"Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" trwaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mieszkania chronione szansą na lepszy życie”. Celem głównym projektu jest wzrost społecznej oraz ekonomicznej samodzielności 14 uczestników projektu. Uczestnicy do których kierowane jest wsparcie to 8 osób z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej usamodzielnionych bądź przystępujących do procesu usamodzielnienia.
Poza możliwością zamieszkania w mieszkaniu chronionym podopieczni otrzymali szeroki wachlarz instrumentów aktywizujących z którego będą mogli skorzystać dzięki uczestnictwu w projekcie. Mieszkańcy objęci są stałą opieką psychologa, pracownika socjalnego czy opiekunów mieszkań.

Działania aktywizujące rozpoczęły się już w połowie stycznia br. od treningu praktycznych umiejętności życiowych. Zajęcia te polegają na systematycznej nauce lub podtrzymaniu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.

Trening realizowany jest poprzez:
- trening kulinarny ( którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie umiejętności niezbędnych do życia jak nauka gotowania, przechowywania żywności, prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowywanie się przy stole, nauka nakrywania i podawania do stołu, dokonywanie niezbędnych zakupów),
- trening higieny (którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego),
- trening ekonomiczny (którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, nabywanie i doskonalenie umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania czy Internetu. Działania mają umożliwić m.in.: nabycie umiejętności planowania wydatków, znajomość cen produktów wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego –wyjścia do sklepu, nauka robienie listy zakupów, pomoc uczestnikowi w poznaniu zasad funkcjonowania instytucji fin. na rynku oraz konsekwencji zaciągania zobowiązań, nauka znajomości pieniędzy ),
- trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV (w nim m.in.: nauka obsługi pralki oraz organizacja zajęć porządkowych tj. sprzątanie kuchni, pokoju, łazienki, toalety, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci itp.),
- trening ogrodniczy ( podczas którego uczestnicy nauczą się dbać o otoczenie wokół mieszkania, sadzić trawę, kwiatki, pielęgnować i podlewać je),
- trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej ( a w nim nauka wypełniania blankietów bankowych, adresowania listów i wysyłania na poczcie, wypełniania dokumentów urzędowych i pisania pism, nauka zachowania się w urzędach, nauka prawidłowych zachowań w trakcie korzystania z transportu publ. tj.: MKS, PKS.

Od 27 lutego br. uczestnicy biorą udział w indywidualnych poradach prawnych, które realizowane są jako jedne z zadań mających przyczynić się do zwiększenia samodzielności naszych uczestników projektu. Indywidualne porady prawne będą realizowane przez cały okres realizacji projektu w łącznym wymiarze 140h. Poradnictwo ma zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych od strony prawnej związaną np. z ubieganiem się o uzyskanie mieszkania, pomoc w przygotowywaniu pism, wniosków do instytucji pomocowych lub sądów.

Ważnym aspektem usamodzielnienia jest także wskazanie na pozytywne formy spędzania czasu wolnego. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu wspólnie z uczestnikami starają się wypracować w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego ciekawe sposoby na rozwijanie zainteresowań , stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego (gry logiczne, krzyżówki, gra w piłkarzyki), kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia rekreacyjne, spacery, zabawy świetlicowe, gry sportowe.
W chwili obecnej uczestnicy planują swoje pierwsze, wspólne wyjście do kina oraz na basen.

Sporo pracy jeszcze przed uczestnikami: kontynuacja rozpoczętych już form aktywizacji oraz indywidualne konsultacje seksuologiczne, trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej.

Trzymamy zatem kciuki za całą 14-tkę
i życzymy powodzenia w dalszych staraniach.

Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl