Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-02-14
10 lat Wolontariatu Młodzieżowego

W dniu 13 lutego 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbyły się uroczyste obchody związane z X-leciem Wolontariatu. Od 2007 roku młodzież z I LO w Wodzisławiu Śląskim włącza się w pomoc wolontariacką w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Powiecie Wodzisławskim. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Pani dr Elżbieta Tkocz, która do dziś aktywnie uczestniczy w tym dziele wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – Panią Ireną Obiegły.

Dzięki wieloletniej wzajemnej współpracy Dyrekcji i grona pedagogicznego I LO oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym roku szkolnym zawiązała się kolejna już XI grupa młodych ludzi chętnych poświęcić swój wolny czas na pomoc dzieciom.

Podczas uroczystości obchodów X – lecia zaproszeni Goście mieli okazję zobaczyć film „Nakręceni na pomaganie”, którego bohaterami są przede wszystkim Wolontariusze, inicjatorki idei Pani dr Elżbieta Tkocz i Pani Irena Obiegły oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Po raz pierwszy z okazji obchodów X– lecia Wolontariatu wręczone zostały statuetki jako podziękowanie za wkład w rozwój idei wolontariatu na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Uroczystość uwieńczył koncert „W darze dla Wolontariuszy”.

Szczególne podziękowania należą się Dyrektor I Liceum – Pani Janinie Rurek bez przychylności i życzliwości, której nie byłoby możliwe realizowanie tak pięknej idei; Pani Poli Szolc - opiekunowi Wolontariuszy z ramienia szkoły, która zawsze służy wsparciem młodym ludziom; Pani Danucie Marciniak – Z-cy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i Pani Joannie Krutkiewicz – pedagog z Centrum, które koordynują pracą Wolontariuszy w rodzinach zastępczych; rodzinom zastępczym, w których Wolontariusze pełnią służbę wolontariacką.

Dziękujemy Wolontariuszom za ogromne serca, pełne miłości i ciepła dla naszych rodzin zastępczych, a przede wszystkim dzieci, które przebywają w rodzinach. Dziękujemy za każdy uśmiech, za każdą zaliczoną dzięki Wam kartkówkę, za każdy wspólnie nauczony wiersz. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!2018-02-02
Upływa termin składania wniosków

Przypominamy, iż dnia 28.02.2018 roku upływa termin składania wniosków i wystąpień w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami III" dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.


2018-01-26
Program korekcyjno - edukacyjny

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w Programie korekcyjno- edukacyjnym.

Oddziaływania przeznaczone są dla osób:,

• chcących lepiej sobie radzić z kontrolą złości;
• przeżywających trudne emocje,
• chcących wzmocnić komunikację.

W Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku wznawia się spotkania
Grupy Wsparcia dla kobiet.

Spotkania odbywać się będą w każdy
pierwszy czwartek miesiąca,
w godzinach od 15.00 -16.30

ZAPRASZAMY

Wszystkich zainteresowanych udziałem w powyższych zajęciach do kontaktu
osobistego lub telefonicznego z Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
44-300 Wodzisław Śl., ul. Wałowa 30, tel. 32 455 60 32


2018-01-04
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego:
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23,
w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PIEKARNIA ŚMIETANA SP.J., ul. Mariacka 32, 44-310 Radlin

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wodzisław Śląski, dnia 04.01.2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2017-12-22
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Niech te Święta będą okazją do zadumy, radości
podczas spotkań
przy kolędzie
z bliskimi osobami.
Życzymy wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2018


Z najlepszymi życzeniami
Dyrekcja oraz pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2017-12-07
„UWAGA”

„UWAGA”

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH W 2018 R.


1. Wnioski przyjmowane będą od 02.01.2018 r. od godziny 7.30
2. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski:

  • uzupełniony wniosek zawierający niezbędne podpisy na wniosku oraz oświadczeniu (załącznik nr 2), jeśli dotyczy wypełnić załącznik nr 1;
  • kserokopia orzeczenia – oryginał do wglądu;
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej, pieczątka i podpis lekarza, uzupełnione dane osobowe, jeśli dotyczy, uzupełnione uzasadnienie dotyczące obecności opiekuna na turnusie – np. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w higienie osobistej, pomoc przy noszeniu bagażu itp.);
  • dokument potwierdzający wysokość dochodu netto dla każdego pełnoletniego członka wspólnego gospodarstwa domowego za 3 ostatnie miesiące (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu renty lub emerytury);
  • jeśli dotyczy, w przypadku osoby w wieku 16-24 lata uczącej się i nie pracującej zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej
  • jeśli dotyczy, kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu – oryginał do wglądu.
3. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załączoną kartą oceny wniosku.
4. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 75.
5. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów.
6. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów decyduje data wpływu wniosku.


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KARTA OCENY WNIOSKU:

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY


2017-12-05
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego:
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23, w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11,
działających w ramach realizacji projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty


2017-11-30
DEINSTYTUCJONALIZACJA


Powiat Wodzisławski został  wytypowany do udziału w ogólnopolskim projekcie "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach" jako powiat poprawiający reprezentatywność grupy  powiatów wyróżniających się w zakresie rozwoju pieczy zastępczej wskazanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ma przyczynić się do zmian w systemie pieczy zastępczej – tak, by, zgodnie z zapisami prawa, do roku 2020 jak najwięcej dzieci pozostających pod opieką instytucji, mogło znaleźć się w rodzinnej opiece zastępczej.

Stworzone w projekcie narzędzie badawcze pozwoli na dokonanie oceny przebiegu i kosztów wdrażania zmian w systemie w samorządach, dzięki czemu opracowane zostaną szczegółowe rekomendacje do  procesu deinstytucjonalizacji.

Projekt "Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach", realizowany jest od 1 października 2016 do 31 maja 2018, przez partnerstwo trzech organizacji pozarządowych: WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie Komitet Sterujący, złożony z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wybranych samorządów powiatowych. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja).  Realizatorom projektu zależy, by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a niezależnie od wieku i stanu zdrowia, te które już się w nich wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To pozwoli na ograniczenie strat związanych z umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz stworzy możliwość nawiązywania więzi, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju dziecka.
W ramach pilotażu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zawitali (28-29.11.2017 r.) reprezentanci realizatorów projektu. W realizacji działań pilotażowych, obok Dyrektora i Zastępcy Dyrektora PCPR w Wodzisławiu Śląskim, kierowników, Dyrektorów i pracowników ośrodków pomocy społecznej, uczestniczył też przedstawiciel władz powiatu Pani Janina Chlebik -Turek – etatowy członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Pierwszym elementem działania w ramach pilotażu było przeprowadzenie wywiadu grupowego z przedstawicielami rodzin zastępczych nt. potrzeb, problemów i zasobów pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim.

Kolejnym działaniem w ramach pilotażu była prezentacja naukowa narzędzia oraz prezentacja merytoryczna. W jej wyniku została wywołana dyskusja o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim. Uczestnicy spotkania wskazywali uwarunkowania lokalne i ogólnopolskie mające wpływ na deinstytucjonalizację oraz na problemy związane z jej wprowadzaniem. Podkreślano, że decyzje w zakresie odchodzenia od pieczy instytucjonalnej na rzecz pieczy rodzinnej nie leżą tylko po stronie powiatu. Proponowano i omawiano konkretne rozwiązania mogące usprawnić deinstytucjonalizację i podnieść kompetencje rodzin zastępczych. Wskazano też, że konieczne jest utrzymanie pieczy instytucjonalnej jako ważnego ogniwa uzupełniającego system rodzinnej pieczy zastępczej.2017-11-30
Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej

Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej

W dniu 27.11.2017r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyło się szkolenie zatytułowane: „Współpraca – pracownik socjalny – asystent rodziny – koordynator pieczy zastępczej”. Adresatami szkolenia byli asystenci rodziny i pracownicy socjalni, a także kierownicy i dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego, jak i wszyscy zatrudnieni  w jednostkach pomocy społecznej, zainteresowani pomocą dziecku i rodzinie. Szkolenie miało na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy na temat głównych obszarów współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodziny zastępczej w systemie wspierania rodziny w Powiecie Wodzisławskim.

Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl