Sekcja organizacyjna, kadr i kontroli

Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli realizuje następujące zadania:
prowadzi sprawy organizacyjne Centrum,
organizuje prawidłowe zabezpieczenie techniczne budynku,
współpracuje z wydziałami Starostwa Powiatowego w zakresie spraw administracyjno - organizacyjnych,
przygotowuje materiały na posiedzenia Zarządu Powiatu oraz Sesje Rady Powiatu,
przygotowuje procedury naborowe na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Centrum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Centrum,
prowadzi sprawy kadrowe pracowników Centrum oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Centrum,
zajmuje się rejestracją pism przychodzących i wychodzących z Centrum,
dba o rzetelne zabezpieczanie dokumentacji,
prowadzi archiwum zakładowe,
prowadzi kontrolę wewnętrzną,
wykonuje czynności kontrolne w jednostkach podległych wraz z pracownikiem merytorycznym danej Sekcji,
organizuje szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego,
przygotowuje okresowe sprawozdania merytoryczne oraz przekazuje je właściwym jednostkom również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,
realizuje zadania obronne powiatu zgodnie z Zarządzeniami Starosty.
Zapewnia obsługę BHP.