"Mieszkania chronione szansą na lepsze życie"

 

Projekt „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”- realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

Całkowita wartość projektu: 293 336,55 zł

Kwota dofinansowania: 272 802,99 zł


Wodzisław Śląski, dnia  02.01.2019r.

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie 01.11.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: MIESZKANIA CHRONIONE SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie 01.11.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: MIESZKANIA CHRONIONE SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych pod postacią mieszkań chronionych dla 14 osób.
Usługami mogą zostać objęte osoby, które zgodnie z art. 53. 1 Ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymagają świadczenia usług całodobowej opieki (wychowankowie rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami). 
Informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - Pani Jolanta Podleśny Kierownik Zespołu pomocy instytucjonalnej i postępowań administracyjnych tel. 32/ 454 71 06 wew. 38
 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Irena Obiegły