"Oaza aktywności"

 

Projekt „Oaza aktywności” realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Całkowita wartość projektu: 485 333,34 zł

Kwota dofinansowania: 461 066,67 zł

 

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące dzielnicę Stary Miasto lub korzystające z jednostek pomocy społecznej znajdujących się na ul. Wałowej, korzystające z pomocy społecznej w szczególności:

    kobiety nieaktywne zawodowo  w wieku aktywności zawodowej,
    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
    usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej,
    do udziału w projekcie "Oaza aktywności"

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem również dzieci i seniorów.

 Oferujemy:

    treningi umiejętności społecznych
    indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
    szkolenia zawodowe
    warsztaty edukacyjno- społeczne z zakresu kreowania własnego wizerunku
    kurs Prawa Jazdy kat. B dla 5 uczestników
    staż dla 9 uczestników projektu
    festyny
    wycieczki
    spotkania integracyjne
    spotkania kulturalne np. wyjście do kina, teatru
    kreatywne warsztaty dla dzieci
    warsztaty w zdrowym ciele zdrowy duch” np. Nordic Walking
    MIĘDZYPOKOLENIOWY KLUB WOLONTARIUSZA

Rekrutacja będzie trwać od 01.05.2019 r. do 30.06. 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w sali nr 1 w dniach:

- od poniedziałku do czwartku od godz. 8:30 – 12.00
- piątek od godz. 8.30-17.00

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), działanie: 9.1 – Aktywna integracja poddziałanie: 9.1.2 – Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT