Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności

logotypes bottom2

Projekt p.n. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs, nr naboru RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.10.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową nieużytkowanego obecnie budynkudawnego prosektorium przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby realizacji projektu pn. „Oaza Aktywności”.

Budynek prosektorium zaadaptowany zostanie na budynek usługowy przeznaczony na cele społeczne. Po rozbudowie budynek otrzyma formę dwóch przenikających się brył prostopadłościennych: część istniejąca – parterowa oraz część projektowana – piętrowa. Na przecięciu dwóch brył znajdzie się ogród zimowy.

Na parterze zaprojektowano salę do ćwiczeń (rehabilitacyjno-relaksacyjną) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników. Dodatkowo budynek wyposażony zostanie w windę oraz dostępne z zewnątrz WC dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze zaprojektowano salę szkoleniowo-warsztatową przeznaczoną dla 30 osób wraz z zapleczem sali, sanitariaty ogólnodostępne oraz ogród zimowy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaplanowano parking na 10 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu stworzona zostanie również przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa w miejscu istniejącego ogrodu oraz utworzona zostanie ścieżka edukacyjna. Całość obszaru ma wpisywać się w założenia hortiterapii, czyli terapii związanej z przebywaniem w ogrodzie, co umożliwią liczne nasadzenia zieleni. Dodatkowo przewidziano wymianę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Na terenie objętym projektem zaplanowano elementy małej architektury takie jak ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altanę ogrodową.

Ponadto zaprojektowano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz roślinności niskiej ozdobnej (bylin i traw).

Budynek, jak i cały teren, zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa spójności przestrzennej i ożywienie społeczne miasta poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obrębie obszaru rewitalizacji Stare Miasto.

 

Cele pośrednie projektu to m.in.:
 

wykorzystanie dużego potencjału, jaki posiada teren przy ul. Wałowej 30 Wodzisławiu Śląskim; powstanie użytecznej społecznie atrakcyjnej przestrzeni publicznej; stworzenie obszaru rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Starego Miasta, zwłaszcza dzieci oraz seniorów; stworzenie miejsca oferującego wsparcie i podniesienie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza kobiet nieaktywnych zawodowo; przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i bierności zawodowej; większa integracja społeczna mieszkańców Starego Miasta poprzez organizowanie na zrewitalizowanym terenie festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych; poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej; poprawa jakości życia mieszkańców miasta i powiatu; polepszenie wizerunku miasta i powiatu.


Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu pomoże ograniczyć problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji. Będzie służyła zwłaszcza kobietom nieaktywnym zawodowo, „dzieciom rynku” jako miejsce do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (zaplecze dla wychowawców do organizacji ciekawych zajęć). Pozwoli także na stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów czy osób z niepełnosprawnością, jak również osób korzystających z pomocy jednostek mieszczących się przy ul. Wałowej 30: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie, w dniu 30 listopada 2020 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”.

Całkowita wartość zadania: 4 286 046,17 PLN

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 3 718 894,80 PLN, w tym:

– ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 327 432,20 PLN,

– ze środków budżetu państwa: 391 462,60 PLN.

Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego wynosi: 567 151,37 PLN