Sekcja wsparcia rodzin poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

Sekcja Wsparcia Rodzin funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i mieści się na II piętrze w budynku Centrum przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim .
Sekcja Wsparcia Rodzin realizuje swoje zadania poprzez zespoły:
1. zespół pieczy zastępczej,
2. zespół ds. świadczeń ,

I. Zadania zespołu pieczy zastępczej:

podejmowania działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
badanie warunków umożliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
okresowe wizytowanie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w celu badania stopnia wywiązywania się tych rodzin z pełnionej funkcji,
współpraca z ośrodkami adopcyjnymi,
współpraca ze środowiskiem lokalnym,
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
kierowanie do odpowiednich specjalistów w celu wsparcia psychologicznego lub objęcia terapia rodzinną osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci pozostające pod ich opieką,
organizowanie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze,
nadzór nad mieszkaniami chronionymi,
prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego.
Kadrę zespołu pieczy zastępczej stanowią:
a) psycholog,
b) pedagodzy,
c) pracownik socjalny,
d) koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej ( zatrudnieni w ramach umów cywilno - prawnych lub zadaniowego czasu pracy),
e) pracownicy zatrudnieni na podstawie umów zawieranych z powiatowym urzędem pracy o organizację zatrudnienia.

II. Zadania zespołu ds. świadczeń:

przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnych określających:
a) wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
b) wysokość odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
c) przyznania lub odmowy świadczeń pieniężnych i rzeczowych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom prowadzącym rodzinny domom dziecka,
prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
przygotowywanie porozumień z gminami lub powiatami w zakresie przyznawania świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.
Kadrę zespołu świadczeń stanowią:
a) główny specjalista,
b) inspektorzy,
c) pomoc administracyjna .