flaga godlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2021 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczaniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
  stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
  orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta
  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.
  dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina,
  instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe
  itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich
  realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z
  placówki oświatowej.

Całkowita wartość Programu to kwota 241.510,50 złotych, która w całości finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.