Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegać mają w szczególności na pomocy w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu  i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 

Adresatami Programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


Całkowita wartość Programu to kwota 598.536,00 złotych, która w całości finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.